Ohjeita kalan vapauttamiseen

Huoli kalakantojen tilasta on saanut vapaa-ajankalastajat harrastamaan ns. pyydystä ja päästä kalastusta (engl. Catch and Release). Tarkoituksena alentaa kalastuksesta aiheutuvaa kalojen kuolleisuutta kalastettavalla alueella. Heikkojen ja uhanalaisten kalakantojen suojeleminen tai tiettyjen lajien vahvistaminen vesistöissä on kalan vapauttamisen peruste. Kalastajan on myös mahdollista harrastaa valikoivaa kalastusta, mikäli kalaistukkaat ovat rasvaeväleikattuja. Vapauta rasvaevälliset luonnonkudusta syntyneet kalat ja pyydä rasvaevättömät  istukkaat ruokakalaksi. Lainsäädännöllisesti alamittainen tai rauhoitusaikana pyydetty kalalaji on vapautettava aina viipymättä ja samalla varottava aiheuttamasta sille tarpeetonta kipua tai kärsimystä. Päätös siitä, milloin tai missä kala tulee vapauttaa, on tehtävä niiden tietojen valossa, joita kyseisestä kalakannasta tai alueesta on saatavilla. Määräysten vastaisen kalan hallussapitaminen on rangaistavaa.
 
Kalastusrajoituksia asettamalla (mm.rauhoitusajat ja-alueet, kalojen alamitat) pyritään turvaamaan kalakantojen säilyminen. Rakentamalla kalateitä on mahdollistettu vaelluskalojen esteetön vaellus mereltä  sisävesien kutupuroihin. Kalalajien elinympäristön parantamiseksi perattuja koskialueita on kivetty ja kutusorakoita kunnostettu. Kuitenkin ensisijaisen tärkeää on turvata kalan selviytyminen kaikista elämänvaiheista, aina kuoriutumisesta lisääntymiseen asti ja turvata edes ns. yhden kutukerran periaatteen toteutuminen.
 
Vapautetut kalat selviävät yleensä ilman, että kalojen kunto siitä kohtuuttomasti kärsii. Tehdyt tutkimukset  osoittavat, että pyydetyn ja vapautetun kalan selviämismahdollisuudet ovat hyvinkin suuret riippuen mm. veden lämpötilasta. Ne ovat osoittaneet, että veden lämpötilan ollessa yli 18 astetta, saattaa kuolleisuus olla noin 30%. Parhaat selviämismahdollisuudet ovat kaloilla, mitkä ovat väsytetty kohtuullisessa ajassa ja käsitelty varoen. Jos aikomuksena on päästää kala takaisin kasvamaan/lisääntymään pyynnin jälkeen, on huomioitava muutamia seikkoja. Seuraavassa muutamia vinkkejä siitä, miten vapauttaa pyydystetty kala niin, että sen selviämismahdollisuudet olisivat mahdollisimman korkeat.Koukut
Käytä mahdollisimman pieniä väkäsettömiä ja yksihaaraisia koukkuja. Yksihaaraiset koukut aiheuttavat vähiten kalalle vahinkoa.

Vapa ja muut varusteet
Vavan tulisi olla vahva, jotta kala saadaan nopeasti ohjattua rantaan. Jos kala on suuri tai huonosti kiinni, käytä haavia. Pidä mukana pihdit koukun irroittamista varten.

Vapauttaminen
Vältä kalan nostamista veden pinnan yläpuolelle. Erityisesti on varottava koskemasta kalan kiduksiin tai silmiin. Jos kala halutaan valokuvata, pidä tukevasti kiinni pyrstön tyvestä ja kannattele sitä rintaevien alta. Kalaa ei saa puristaa.

Kun aiot vapauttaa kalan, irroita koukku ja aseta kalan pää virtaa vasten. Näin sen kidukset saavat happea. Seisovassa vedesssä liikuttele kalaa edestakaisin, jotta vesi virtaisi kiduksissa. Toipuminen saattaa kestää useita minuutteja.

"Yhden kutukerran periaatteen tulee aina toteutua ennen kalan pyytämistä!"